การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัท “Appreciating our client’s needs, customer satisfaction is our first priority towards excellency.”

มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และ การอบรมระดับหัวหน้างาน  เมื่อเดือน กรกฏาคม 2558